Poisťovací formulár| O nás| Poistenie| Informácie o poistení| Súbory na stiahnutie| KontaktInformácie o poistení

Platenie poistnéhoPrvé a následné poistné

Poistné je finančný záväzok poistníka za poistenie, dohodnutý v poistenej zmluve. Poistné za prvé poistné obdobie (prvé poistné) je splatné v deň uzavretia poistnej zmluvy. Prvé poistné je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:


 • Inkaso z účtu
 • Bankový prevod z účtu
 • Vklad v hotovosti

Poistné za každé ďalšie obdobie (následné poistné) je splatné vždy vo výročný deň začiatku poistenia.
Pri spisovaní návrhu poistnej zmluvy si zvolíte formu, ktorou budete uhrádzať následné poistné. Vybranú formu je potrebné dodržiavať do konca poistnej doby. Ak by ste ju chceli zmeniť, je potrebné oboznámiť poisťovňu písomne. Zmenu možno vykonať raz ročne, na konci poistného roka. Dokladom o zaplatení sa pritom rozumie príjmový pokladničný doklad, výpis z účtu alebo ústrižok z poštovej poukážky, nie však príkaz na úhradu, pretože tento nevypovedá o skutočnom prevode finančných prostriedkov.

Následné poistné je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:


 • Inkaso z účtu
 • Trvalý príkaz na úhradu
 • Poštový peňažný poukaz - U


Poistník

Poistník je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.Pozor !!! Dôležité je používať správny variabilný symbol

Variabilný symbol je maximálne 10-miestne identifikačné číslo, ktoré je potrebné pre správne priradenie platby k poistnej zmluve.
Pokiaľ nie je variabilný symbol vyplnený správne, priradenie platby je problematické, v krajnom prípade sa platba nepriradí a klientovi vzniká nedoplatok. Variabilný symbol sa vypĺňa vždy ako číslo, bez medzier, písmen a iných znakov. Ako variabilný symbol sa pri úhrade poistného používa:

 • pri prvom poistnom číslo návrhu poistnej zmluvy
 • pri následom poistnom a úhrade nedoplatkov číslo poistnej zmluvySystém zliavZľava Dôchodca nad 65rokov / držiteľ perukazu ZŤP


Ak ste držiteľom motorového vozidla, ktorý dosiahol v roku splatnosti poistného najmenej 65 rokov a vaším jediným zdrojom príjmov je starobný alebo iný dôchodok, pričom motorové vozidlo nie je používané na podnikateľské účely, základná sadzba poistného sa vám zníži. Poisťovňa pri vzniku poistnej udalosti vyzve klienta, aby predložil potrebné doklady, ktoré ho oprávňovali zaplatiť zníženú sadzbu. Na tú istú zľavu má nárok aj ZŤP vodič.
ZmenyČo je potrebné urobiť, keď poistené motorové vozidlo má novú ŠPZ?


Novú ŠPZ môže auto získať v týchto prípadoch:


 • ŠPZ bola odcudzená. Novú ŠPZ je potrebné nahlásiť svojej poisťovni, pretože údaje v technickom preukaze musia byť zhodné s údajmi v poistnej zmluve. Je potrebné priniesť aj potvrdenie o odcudzení z polície.
 • Majiteľ sa presťahoval a auto získalo novú ŠPZ. V tomto prípade stačí nahlásiť túto zmenu poisťovni.
 • Zmenil sa majiteľ auta a auto získalo novú ŠPZ, pretože nový majiteľ je z iného mesta. Vtedy je potrebné uzatvoriť novú poistnú zmluvu, kde platiteľom poistnej zmluvy bude nový majiteľ. Pôvodnú poistnú zmluvu je potrebné ukončiť.


Žiadosti o zmeny ako: zmena mena, adresy, oprávnenej osoby, spôsobu platenia a podobne, ako aj žiadosť o zrušenie, posielajte poštou DOPORUČENE na adresu poisťovne, ktorá spravuje Vašu poistnú zmluvu (jej adresu nájdete na Vašej zmluve).Guverner, s.r.o. Silvánová 2, 902 01, Pezinok
Kancelária: Šenkvická cesta 4166/14F, 902 01, Pezinok, Areál ORPZ v Pezinku.
Telefón: 00421 918 875 083, 00421 905 728 572;